Aktualności

Nowe informacje w zakładce :

Apis Mellifera Ligustica „Regine”
pszczoły włoskie
z Pasieki Cegiełko

 


Dziękujemy serdecznie Pani Małgorzacie Pokorniak

za zaproszenie nas Pasieki Cegiełko,
24 lutego 2019 r. 
na

Konferencję  Pszczelarską w Proszowicach
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej 

Konferencja Pszczelarska w Proszowicach

To już druga nasza konferencja z pszczelarzami z tego koła.
Pierwsza odbyła się wiosną 2018 roku.
Będzie nam miło spotkać się bezpośrednio z pszczelarzami ze Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej,  ponieważ poprzednia konferencja, z powodów zdrowotnych i pobytu w szpitalu odbyła się za pomocą internetu w bezpośredniej relacji i połączeniu obustronnym . A wszystko to było możliwe do realizacji dzięki  wspaniałej organizacji spotkania przez organizatorów konferencji.
Prawdopodobnie była to pierwsza tego typu konferencja w Polsce. 🙂  

 

09 grudnia 2018 r.

 

Zgodnie z planem dnia, odbyła się
I Konferencja Pszczelarska
” Pszczoła włoska w Polsce – Pasieka Cegiełko”

  

I konferencję pszczelarską “Pszczoła włoska w Polsce – Pasieka Cegiełko”

W konferencji wzięli udział pszczelarze z całej Polski, właściciele małych i dużych pasiek, producenci miodu i hodowcy matek pszczelich i dla nich własnie była zorganizowana ta konferencja. 
Oprócz tego, obecny był specjalista do spraw hodowli matek pszczelich z KCHZ J.Szymula, dzięki któremu prace hodowlane są prowadzone dokładnie według wskazówek i zaleceń programu hodowlanego, metodyki oceny pszczół i wzorca rasy.
W Kowalik – stolarz współpracujący z nami od kilku lat , pszczelarz i znajomy naszej rodziny. Jego wkład pracy w budowę nowych uli na cele hodowlane jest bardzo ważny dla nas. Zawsze na czas przygotowuje materiał i elementy konstrukcji uli i sprzętu hodowlanego.
Z. Jachnicki i J.Gąsecki, pszczelarze współpracujący z naszą pasieką od lat, biorący bezpośrednio udział w pracach pasiecznych i pracujący w swoich pasiekach z matkami i pszczołami a.m.lig.Regine.  Wszyscy mieli możliwość w przerwie porozmawiać z nimi i dowiedzieć się jak w praktyce wygląda hodowla naszych matek pszczelich, oraz jak te pszczoły zachowują się w ich pasiekach.  Były też osoby które nie po raz pierwszy spotkaliśmy wcześniej na konferencjach podczas naszych prelekcji i oczywiście przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy w Brzezinach  .
Jest to już nasze drugie  wspólne spotkanie. W sierpniu wycieczka pszczelarzy z Brzezin wraz z prezesem Zbigniewem Sokołowskim, odwiedziła naszą pasiekę. 

Nie wszyscy uczestnicy konferencji dojechali z powodów zdrowotnych, ale obiecali że i tak spotkamy się w najbliższym czasie.
Dziękujemy wszystkim pszczelarkom i pszczelarzom za poświęcony czas i przebyte kilometry w celu bezpośredniego spotkania się i jak to mówili „spotkaniu twarzom w twarz” , co upewniło ich w decyzji rozpoczęcia gospodarki pasiecznej z pszczołami włoskimi a.m.lig.Regine.

Tematy konferencji były związane bezpośrednio z pracami hodowlanymi pszczół włoskich linii hodowlanej zarejestrowanej w KCHZ a.m.lig.Regine, hodowanej w naszej pasiece.
Omówiliśmy dokładnie krok po kroku historię związaną z hodowlą tych pszczół. Ich importem z różnych zakątków Europy, sposobem selekcji i badania czystości rasy w celu wyodrębnienia matek pszczelich które rzeczywiście były czystej rasy i nadawały się do dalszej hodowli jako matki grupy założycielskiej. 
Przedstawiliśmy dokładnie wyniki badań cech morfologicznych, jak i naszych badań porównawczych  pszczół włoskich z innymi rasami z grupy kontrolnej . Czyli z pszczołami kaukaskimi, jak i krainkami. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych danych dotyczących porównania z pszczołami krajowymi A.M.M. śrokowoeuropejskimi linii Augustowskiej. Wyniki porównania cech oparliśmy o parametry i wyniki  opublikowane w biuletynach i pracach  naukowych.
Wyniki pomiarów języczka na przestrzeni całego sezonu pokazały dokładnie że, tak jak pszczoły kaukaskie mające najdłuższe języczki, taki pszczoły włoskie i krzyżówki użytkowej lig x cau idealnie nadają się do pozyskiwania miodu z koniczyny czerwonej, gdzie minimalna długość języczka pszczół robotnic wymagana do pozyskiwania nektary wynosi 7,6 mm. Z oceny terenowej i informacji pszczelarzy z całej Polski mogliśmy przedstawić wszystkie cechy pszczół włoskich w czystej rasie, jak i w krzyżówkach użytkowych po matkach unasienianych naturalnie. Dodatkowo dysponujemy oceną terenową w wybranej pasiece gdzie oceniane były pszczoły włoskie w krzyżówce z pszczołami kaukaskimi.
Ocena terenowa z wykorzystaniem matek sztucznie unasienionych trutniami o znanym pochodzeniu zainteresowały wielu uczestników konferencji, którzy otrzymali dokładne namiary i instrukcje związane z oceną terenową od pracownika KCHZ Jerzego Szymuli, który został oddelegowany na naszą konferencję. Jest to specjalista do spraw hodowlanych mający bezpośredni nadzór nad naszą pasieką. To własnie jest ta osoba która sprawdza dokładnie cechy pszczół hodowanych w pasiekach hodowlanych, od miodności do agresji. Kontrole te mają za zadanie sprawdzenie cech opisywanych w ocenie stacjonarnej zgodnie ze wzorcem rasy i metodyką oceny. Dane te w kolejnym etapie są analizowane i na podstawie wyników są eliminowane matki pszczele których robotnice nie spełniały minimalnych wymogów oceny. 
Przedstawione w ten sposób wyniki oceny stacjonarnej uzmysłowiły uczestnikom konferencji że w pasiekach hodowlanych ocena grupy matek w ilości 45 – 60 szt jest podstawą otrzymania do dalszej hodowli matek o najwyższych parametrach i cechach . Że nie wystarczy zakupić gdzieś jakąś matkę i na podstawie jej robotnic móc stwierdzić czy nadaje się do dalszej hodowli.
Tak samo jednogłośnie stwierdzono że do oceny cech matek użytkowych unasienianych naturalnie i sztucznie należy zakupić minimum 5 sztuk pochodzących z hodowli zarejestrowanej, gdzie wcześniej podlegają dokładnej ocenie matki reprodukcyjne. Przy zakupie matek użytkowych z pasiek gdzie nie jest prowadzona ocena większej ilości matek córek od matki przeznaczonej do reprodukcji i hodowli matek użytkowych, można zakupić matki pszczele które nie przekazują wiernie cech. Po takich matkach kolejne pokolenie matek może wykazywać bardzo różne cechy użytkowe.
Przedstawiliśmy też dokładnie sposób uzyskania linii hodowlanej a.m.lig.Regine. Czyli ilości matek z grupy założycielskiej, ich pochodzenie, sposób oceny i dalszej hodowli. To znaczy uzyskania linii hodowlanej z trzech linii założycielskich odpowiednio skrzyżowanych ze sobą i po utrwaleniu cech w nowo powstałej linii hodowlanej. Oczywiście cechy morfologiczne musiały być zachowane i dokładnie odpowiadać parametrom zapisanym we wzorcu rasy pszczoły włoskiej.
Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się Że do tej pory utrzymujemy poprzez sztuczną inseminację linie założycielskie i linię Reginę, oraz sposób krzyżowania odpowiednich matek i trutni w kolejnych pokoleniach. Wiadomym jest ze w celu uzyskania kolejnego pokolenia Regine matki uzyskane od matek zarodowych są inseminowane nasieniem trutni które nie są braćmi matek użytych do dalszej hodowli. A oznacza to ze ten sposób inseminacji nie da takiego samego efektu jaki my uzyskujemy w naszej hodowli.
Mówiliśmy również o różnicy pomiędzy matkami reprodukcyjnymi , a użytkowymi unasienionymi  trutniami tej samej rasy, ale niewiadomego pochodzenia. Jak i trutniami rasowymi innej linii hodowlanej uzyskując krzyżówki międzyliniowe jako matki użytkowe F1 .
Trzymaliśmy się dokładnie wszystkich punktów programu konferencji:

………
„3. Dalsze plany hodowlane związane z pszczołą włoską w naszej pasiece i
pasiekach współpracujących w ocenie i przydatności pszczół włoskich w Polsce

na podstawie :
– oceny terenowej i stacjonarnej
– rejestrowania pasiek krzyżowniczych opartych o materiał genetyczny
A.M.Lig.Regine

4. Pszczoły włoskie w gospodarce ekstensywnej – przydomowej

5. Pszczoły włoskie w gospodarce intensywnej przy wykorzystaniu pożytków

nektarowych od wczesnej wiosny do jesieni z wykorzystaniem rodziny

pomocniczej”
Gospodarka dwurodzinna, nie jest niczym nowym i w zależności od układu pożytków, rasy pszczół, zaplecza pasieki i umiejętności pszczelarza może być odpowiednio dostosowana w celu uzyskania 2-3 krotnej ilości uzyskanego miodu z jednej rodziny pszczelej.
Jednak trzeba zacząć od tego że za jednostkę produkcyjną uważamy rodzinę macierzystą i odkład pomocniczy uzyskany z rodziny macierzystej w odpowiednim czasie sezonu pasiecznego. Pomimo konieczności zainwestowania w dodatkowy sprzęt, to opłacalność stosowania dwurodzinnej gospodarki jest mocnym argumentem do wprowadzenia w każdej pasiece towarowej. Dodatkowo w takim układzie możemy zastosować bardzo prosty sposób walki z warrozą pozwalający na uzyskanie pszczół zimujących wolnych od warrozy i w bardzo dobrej kondycji. Jest też ułatwiona wymiana matek pszczelich w rodzinach z młodymi pszczołami, czyli w warunkach sprzyjających i dających dużo lepsze wyniki w przyjmowaniu matek do rodzin pszczelich. Kolejną i nie ostatnią zaletą tego sposobu gospodarki, jest możliwość wymiany 90 – 100 % ramek w każdej rodzinie pszczelej.
Zamieszczam jeden ze sposobów gospodarki pasiecznej przy użyciu rodziny pomocniczej w pasiekach towarowych o ciągłym pożytku letnim, uwzględniając walkę z warrozą. 

 

 Proponowany sposób walki z warrozą przy użyciu izolatora 3-ramkowego.

 

Uwaga !!!   Zaznaczone okresy leczenia, czerwonymi strzałkami są bardzo ważne dla  skutecznej walki z warrozą.

Pierwszy raz wykonujemy zabieg walki z warrozą. najpóźniej jeden dzień po miodobraniu z gryki lub lipy i puszczeniu matki z izolatora w celu rozpoczęcia intensywnego czerwienia na pszczoły zimujace. Zabieg ma być wykonany preparatem o wysokiej skuteczności. Polecam Apiwarol – 1 tabletka. Albo kwas mrówkowy w odpowiednim stężeniu  , lub kwas szczawiowy  najlepiej 2 g na grzałce w celu wywołania procesu odparowania – sublimacji. Kwas szczawiowy – stosowanie ,  Parownik – sublimator

Pszczoły włoskie a.m.lig. Regine z naszej pasieki – „Pasieka Cegiełko”, od dnia dzisiejszego , 30.05.2018 roku zostały wpisane do ksiąg hodowlanych jako uznana rasa włoska.
Są pierwszy raz w wykazach hodowlanych od czasów ( 1853 r.) ks. J. Dzierżona, jako 4 rasa dopuszczona do hodowli w Polsce.

Odnieśliśmy sukces hodowlany dzięki wsparciu wielu osób zaangażowanych w nasze prace hodowlane.

Dziękuję wszystkim serdecznie !!!

a.m.lig.Regine na wykazie linii hodowlanych w KCHZ

25 lutego 2018 r. 

Konferencja  Pszczelarska w Proszowicach
Stowarzyszenia Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej.

Wirtualne spotkanie z pszczelarzami Stowarzyszenia Ziemi Proszowickiej . Pomimo trudności spowodowanych stanem zdrowia i pobytem w szpitalu, dzięki połączeniu internetowemu wzięliśmy udział w konferencji. Odległość i brak bezpośredniego kontaktu nie przeszkodził w spędzeniu kilku godzin podczas prelekcji. 
Gratulujemy organizatorom za miłe przyjęcie, pomimo tak utrudnionych warunków. My czuliśmy się jakbyśmy byli obecni w Proszowicach. 
Pozdrawiamy wszystkich uczestników Konferencji i do zobaczenia w realnym świecie.
Może za rok spotkamy się ponownie 🙂
Pozdrawiamy Pasieka Cegiełko 🙂 

 

Rok 2020 – przyniesie nowe zmiany. 

Najwyższa Izba Kontroli o pszczelarstwie  w Polsce.

 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Warto poczytać i nie wpadać w panikę. Zmiany dotyczą wsparcia pszczelarstwa w Europie. Bezpośrednich dopłat do każdej rodziny pszczelej. Sposobu rejestracji pasiek , nowe przepisy związane z transportem pszczół i nie tylko. Ciekawe informacje na temat hodowli matek pszczelich różnych ras i nowe regulacje prawne 🙂 

nik-p-16-044-wsparcie-pszczelarstwa-prezentacja

 

Projekt-Sprawozdania-PE (1) Parlament EU

 

Dowiedziałem się że niektóre osoby mają problem z odczytaniem tych plików.

Wystarczy skopiować dokument na dysk do komputera i plik staje się czytelny. Pozdrawiam czytających naszą stronę 🙂 

 

 

Ciekawe strony internetowe:

 

Pasieka „ENZO”

   Współpracujemy od kilku lat. 2018 rok rozpoczniemy od niespodzianki  

 

 

Dolnośląskie – miody

 

Centrum Pszczelarskie Łukasiewicz

 

Santiago Vilela Menendez                   Buckfast DK                       Pasieka „ENZO”

  

  Miodowa Farma                            Pasieka Marysia                     Pasieka Baśń

  

Pasieka Paprotki                                         Rafał Szela – TanieKrzewy.pl

   Rafał Szela – OGRODY erzetka

 

Podział matek według wartości hodowlanej.

 

MATKA ZARODOWA– matka wyhodowana tylko w pasiece zarodowej,o znanym obustronnym pochodzeniu co najmniej na przestrzeni 2 generacji przodków. Matka zarodowa  jest jedną z najlepszych w grupie selekcyjnej po 2 – letnim okresie obserwacji grupy. Unasienniona jest sztucznie, lub wyjątkowo na trutowisku, trutniami o znanym pochodzeniu, tej rasy i linii. Potomstwo matki zarodowej powinno być wyrównane pod względem cech biologicznych i morfologicznych, odpowiadających charakterystycznym cechom rasy i linii, do której matka jest zaliczona. Do czasu potwierdzenia w obserwacjach wyników kwalifikujących ją na zarodową prezentuje wartość matki reprodukcyjnej.


MATKA REPRODUKCYJNA– córka matki zarodowej, wyprodukowana w pasiece zarodowej lub reprodukcyjnej, unasieniona sztucznie lub naturalnie przez trutnie o znanym pochodzeniu, tej samej rasy i linii. Wartość matki reprodukcyjnej bazuje na wynikach oceny rodziny zarodowej. Matka reprodukcyjna służy do produkcji matek użytkowych (pasieka reprodukcyjna)


MATKA UŻYTKOWA-matka, której potomstwa używa się wyłącznie do celów produkcji towarowej. Rozróżnia się matki:


a) czystorasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu, po rodzicach tej samej rasy, unasienione trutniami również tej samej rasy, lecz o nieznanym pochodzeniu


b) mieszańce międzyliniowe o znanym dwustronnym pochodzeniu , po rodzicach tej samej rasy i lini unasienione trutniami tej samej rasy , lecz innej linii


c) mieszańce międzyrasowe o znanym dwustronnym pochodzeniu,po rodzicach tej tej samej rasy , unasienione trutniami innej rasy


d) matki nieunasienione, pochodzące z pasiek zarodowych, lub reprodukcyjnych, przeznaczone do unasieniania w sposób sztuczny lub naturalny. Matki NU zakupuje się w pasiekach reprodukcyjnych; nie należy od nich odchowywać matek- córek, gdyż nie będą one dawać takich samych efektów produkcyjnych.


Źródło : Encyklopedia Pszczelarska